Προϋποθέσεις εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. είναι:

  • Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος συνοδευόμενου από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη του προγράμματος και συνέντευξη με τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.
  • Η εγγραφή και συμμετοχή στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνοδεύεται από δίδακτρα 1.800 Ευρώ ανά έτος σπουδών (900 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών).

Πληροφορίες για την προκήρυξη του προγράμματος μπορούν να ζητηθούν:

  • στο τηλ. 210-7286298 (γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κα Μ. Ρήγα)
  • στο τηλ. 210-7462032 (κεντρική γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Ιατρικής Σχολής)
  • στον ιστοχώρο της κεντρικής γραμματείας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
    (www.grammateia.med.uoa.gr).

 
Προκήρυξη 2018 Π.Μ.Σ. Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
Αίτηση υποψηφιότητας 2018 Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
Υπόδειγμα cv για υποψηφίους

Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων βάσει του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α΄/26-3-2014)