Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή»

RR-poster-smallΤο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», με Διευθυντή-Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Μαστοράκο, Καθηγητή Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,  είναι ένα διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (MSc in “Research in Female Reproduction”) και οργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ασκεί και τη διοίκηση του Δ.Π.Μ.Σ., σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 (Φ.Ε.Κ. 1518/17-08-2007, τ.Β΄) και με βάση το Φ.Ε.Κ. 1415/8-7-2015, τ.Β΄ [Αντικατάσταση της Υ.Α. υπ’αριθμ. 85467/Β7/17-8-2007 (ΦΕΚ 1518 Β΄) -Αναμόρφωση του προγράμματος] θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ανέρχεται σε 900 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (συνολικό κόστος: 3.600 Ευρώ).

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της εις βάθος έρευνας στον τομέα της Γυναικείας Αναπαραγωγής και της Ενδοκρινολογίας, μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής, μεταφραστικής και κλινικής έρευνας. Το επιστημονικό αντικείμενο της γυναικείας αναπαραγωγής έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολλές διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής (μαιευτική/γυναικολογία, ενδοκρινολογία, νεογνολογία, μαιευτική ιατρική-obstetric medicine-, παθολογική ανατομία, κ.λπ.) καθώς και συναφείς επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική, κ.λπ.).

Στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο συγκεράζει όλο το επιστημονικό περιεχόμενο της γυναικείας αναπαραγωγής και απευθύνεται σε διαφορετικές ειδικότητες και επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντάς τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί.

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αξιολόγησης των 50 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (26 ενεργών και 24 νέων) της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» έλαβε, βάσει της βαθμολόγησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, την ένατη θέση με σκορ 40,63 και άριστα το 50.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Τ.Ε.Ι. του τμήματος Μαιευτικής, γ) Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά μαθήματα και εργαστηριακές-πρακτικές ασκήσεις. Το σύνολο των ECTS (πιστωτικών μονάδων) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Στους φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (webinars).

Το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος και να αποτελεί είτε ερευνητική εργασία (βασικής, μεταφραστικής ή κλινικής έρευνας) είτε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η τελευταία πρέπει να δημοσιευτεί υποχρεωτικά σε περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οπωσδήποτε, βασική επιδίωξη είναι να προκύπτουν εργασίες υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμες σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά. Μέχρι στιγμής έχουν προκύψει 22 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 3 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά και πάνω από 15 ανακοινώσεις σε συνέδρια (ελληνικά/διεθνή).

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ, καθώς επίσης και στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, έχουν επιτευχθεί πολύτιμες συνεργασίες με διδάσκοντες σε ξένα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι:

  • Professor Jeremy Tomlinson, Professor of Metabolic Endocrinology: University of Oxford, Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism
  • Professor Sudhesh Kumar, Professor of Medicine, Dean of Warwick Medical School˙ Thomas Barber, Associate Professor in Clinical Endocrinology & Honorary Consultant Endocrinologist, Metabolic & Vascular Health / Professor Dimitris Grammatopoulos, Professor of Molecular Medicine, Translational Medicine: Warwick Medical School, University of Warwick, University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust

Το Δ.Π.Μ.Σ. χορηγεί, επίσης, υποτροφία που απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το τρίτο εξάμηνο προκειμένου για την εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας σε αντίστοιχα συνεργαζόμενα πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού, κατόπιν προ-συνεννόησης των δύο τμημάτων. Έχουν ήδη χορηγηθεί δύο υποτροφίες για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο:

  • University of Birmingham, Centre for Endocrinology, Diabetes and Metabolism, United Kingdom (supervisor Professor Jeremy Tomlinson),
  • Warwick Medical School, University of Warwick (supervisor Thomas Barber, Associate Professor & Honorary Consultant Endocrinologist).

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις για τη διαχείριση θεμάτων που άπτονται του τομέα της Γυναικείας Αναπαραγωγής, καθώς επίσης αποκτούν προσόντα εργασίας σε ιδρύματα που ασχολούνται με κλινική, μεταφραστική ή βασική έρευνα. Μπορούν δε, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και να επιδιώξουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Τέλος, το Δ.Π.Μ.Σ. διοργανώνει ετησίως (κάθε Νοέμβριο και Μάιο) δύο επιστημονικές ημερίδες για την επιστημονική ενημέρωση των μεταπτυχιακών του φοιτητών σε ό,τι σύγχρονο, πάντα εντός του εστιασμένου επιστημονικού αντικειμένου του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό των ημερίδων διατίθεται στον δικτυακό χώρο του Δ.Π.Μ.Σ www.researchreproduction.gr και έχουν πρόσβαση όλοι οι ενεργοί φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Συμμετέχοντες στις ημερίδες και ενδιαφερόμενοι επιστήμονες γενικά μπορούν να έχουν πρόσβαση στο οπτικοακουστικό υλικό έναντι συμβολικού αντιτίμου.