Οδηγίες διπλωματικών

Οδηγίες για τις διπλωματικές εργασίες

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών επιλέγει θέμα Διπλωματικής Εργασίας καθώς και τα τρία μέλη που θα απαρτίζουν την Τριμελή Εξεταστική του Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.). Μετά την έγκριση του θέματος της εργασίας και των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., γίνεται ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail της γραμματείας του Π.Μ.Σ. ειδικής φόρμας (βλ. στο τέλος της σελίδας), όπου συμπληρώνεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και τα μέλη της Τ.Ε.Ε.. Μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται εντός ενός έως τριών εξαμήνων να υποβάλουν προς εξέταση τη διπλωματική τους εργασία.

Διευκρινίσεις ως προς τις ιδιότητες των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
Στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν ο επιβλέπων, μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των τριών πρώτων βαθμίδων (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής), και άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και η σύνθεση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και στη συνέχεια επικυρώνονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Ιατρικής Σχολής.  Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση (essential resources for writing and publishing health research: www.equator-network.org/). Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει καταρχάς δεκτή πριν τη λήψη του πτυχίου σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιχορήγησης της διπλωματικής εργασίας από το Π.Μ.Σ., αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στη δημοσιευμένη εργασία.

Η ημερομηνία και ο τόπος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στην υποστήριξη παρίστανται τα μέλη της Τ.Ε.Ε., αλλά μπορούν να παρευρίσκονται και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ.. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θέλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία πρέπει να παραδίδει το τελικό κείμενο στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της υποστήριξης. Η υποστήριξη γίνεται σε μορφή power point και η διάρκειά της είναι 20 λεπτά: 15΄ παρουσίαση (20-25 διαφάνειες) και 5΄ ερωτήσεις.

Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με άριστα το 10.  Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού φοιτητή συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (χορηγείται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.).  Έπεται ορκωμοσία σε καθορισμένη ημερομηνία από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής με το που παρουσιάζει οφείλει να υποβάλει τη διπλωματική του εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία κατάθεσης.

 1. Διαδικασία κατάθεσης-Οδηγίες
 2. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 1
 3. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 2

Δομή διπλωματικής εργασίας:

 • Ευχαριστίες (αναφορά και στα τρία μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής)
 • Περιεχόμενα
 • Περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά (μετάφραση και του τίτλου της εργασίας)
 • Γενικό μέρος
 • Ειδικό μέρος
  – Σκοπός μελέτης
  – Μεθοδολογία
  – Στατιστική ανάλυση
  – Αποτελέσματα
  – Συζήτηση
 • Βιβλιογραφία
 • Παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν)

 Φόρμα κατάθεσης θέματος διπλωματικής εργασίας
Υπόδειγμα εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας