Οδηγίες διπλωματικών

Οδηγίες για τις διπλωματικές εργασίες

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών επιλέγει θέμα Διπλωματικής Εργασίας καθώς και τα τρία μέλη που θα απαρτίζουν την Τριμελή Εξεταστική του Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.). Μετά την έγκριση του θέματος της εργασίας και των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και εν συνεχεία της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., γίνεται ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail της γραμματείας του Π.Μ.Σ. ειδικής φόρμας (βλ. στο τέλος της σελίδας), όπου συμπληρώνεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και τα μέλη της Τ.Ε.Ε.. Μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται εντός ενός έως τριών εξαμήνων να υποβάλουν προς εξέταση τη διπλωματική τους εργασία.

Διευκρινίσεις ως προς τις ιδιότητες των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. των βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή. Τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους φοιτητές εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ισχύει ότι στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν ο επιβλέπων, μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. των τριών πρώτων βαθμίδων (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής), και άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. οποιασδήποτε βαθμίδας ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση (essential resources for writing and publishing health research: www.equator-network.org/). Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει καταρχάς δεκτή, πριν τη λήψη του πτυχίου, σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιχορήγησης της διπλωματικής εργασίας από το Π.Μ.Σ., αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στη δημοσιευμένη εργασία.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή αγγλική.

Δομή διπλωματικής εργασίας:
1. Εξώφυλλο (υπόδειγμα προτείνεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
2. Ευχαριστίες (αναφορά και στα τρία μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής)
3. Περιεχόμενα
4. Περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (μετάφραση στα αγγλικά και του τίτλου της εργασίας)
5. Γενικό μέρος
6. Ειδικό μέρος
– Σκοπός μελέτης
– Μεθοδολογία
– Στατιστική ανάλυση
– Αποτελέσματα
– Συζήτηση
7. Βιβλιογραφία
8. Παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν)

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η ημερομηνία και ο τόπος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στην υποστήριξη παρίστανται τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά μπορούν να παρευρίσκονται και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ.. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θέλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία πρέπει να παραδίδει το τελικό κείμενο στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της υποστήριξης. Η υποστήριξη γίνεται σε μορφή power point και η διάρκειά της είναι 20 λεπτά: 15΄ παρουσίαση (20-25 διαφάνειες) και 5΄ ερωτήσεις. Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού φοιτητή συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (χορηγείται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.). Έπεται ορκωμοσία σε καθορισμένη ημερομηνία από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και έκδοση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο “ΠΕΡΓΑΜΟΣ”, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ:

  1. Διαδικασία κατάθεσης-Οδηγίες
  2. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 1
  3. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 2
  4. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 3

 Φόρμα κατάθεσης θέματος διπλωματικής εργασίας
Υπόδειγμα εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας