Δημοσίευση της Προκήρυξης του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο «Προϋποθέσεις Εισαγωγής» του
ιστοχώρου και στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Μαρία Ρήγα, 210-7286298,
e-mail: mrriga@med.uoa.gr).