Μελέτη της διαφορικής έκφρασης των ισομορφών του IGF-I στο ανθρώπινο σπέρμα

Μ. Καρβούνη, Ε. Μαζιώτης, Π. Γιαννέλου, Α. Παπαδοπετράκη, Ν. Νίτσος, Κ. Πάντος, Α. Φιλίππου, Μ. Κουτσιλιέρης, Μ. Σιμοπούλου

*Ανακοίνωση στο 46ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση της έκφρασης των ισομορφών του ινσουλινο-μιμητικού αυξητικού παράγοντα IGF-I (IGF-1Ea, IGF-1Eb, IGF-1Ec) στο σπέρμα μεταξύ νορμοζωοσπερμικών ανδρών και εκείνων με μη φυσιολογικές παραμέτρους σπέρματος.
ΥΛΙΚΟ: Στη μελέτη συμμετείχαν 40 άνδρες ηλικίας 32-54 ετών (43,9±4,6 έτη), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε σπερμοδιάγραμμα και κατηγοριοποιήθηκαν σε 4 ομάδες μελέτης, σύμφωνα με τη διάγνωση του σπερμοδιαγράμματος: «Νορμοζωοσπερμικούς», «Μία μη-φυσιολογική παράμετρος», «Δύο μη-φυσιολογικές παραμέτρους» και «Ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμικούς (ΟΑΤ)». Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε διαδικασία απομόνωσης RNA, σύνθεση cDNA και ποσοτικοποίησή του μέσω Real-time PCR, χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές για τις τρεις ισομορφές. Ταυτόχρονα, απομονώθηκε σπερματικό πλάσμα και πρωτεΐνες από τα σπερματοζωάρια και ελέγχθηκε η πρωτεϊνική έκφραση των τριών ισομορφών μέσω Western Blot. Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη στo υπολογιστικό περιβάλλον της R.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανίχνευση των ισομορφών IGF-IEa και IGF-IEb δεν ήταν δυνατή σε επίπεδο mRNA και πρωτεϊνης. Αντίθετα, η ισομορφή IGF-IEc ανιχνεύθηκε σε επίπεδο mRNA και στις 4 ομάδες μελέτης, ωστόσο, τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα στους «Νορμοζωοσπερμικούς» από τους άνδρες με «Δύο μη-φυσιολογικές παραμέτρους» (5,1±8,5, p-value=0.0117*) και τους «OAT» (2,9±2,3, p-value=0.0072*). Επιπλέον, βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του IGF-IEc και του ολικού αριθμού σπερματοζωαρίων (ρ=-0.3895225, p-value=0.01298), της προωθητικής (ρ=-0.4505146, pvalue=0.003532) και της ολικής κινητικότητας (ρ =-0.3790446, p-value=0.01586).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι στα σπερματοζωάρια οι δράσεις του ΙGF-I εκπροσωπούνται κυρίως από την ισομορφή Ec και υπάρχει πιθανή συσχέτιση των επιπέδων της με την ανδρική υπογονιμότητα οφειλόμενη σε 2 ή περισσότερες ανωμαλίες σπερμοδιαγράμματος. Τα υψηλά επίπεδα της Ec πιθανώς επηρεάζουν αρνητικά τη σπερματογένεση και τη διαδικασία ωρίμανσης των σπερματοζωαρίων.