Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων (αρχεία παρουσιάσεων) καθώς και υποστηρικτικό υλικό που προτείνεται από τους διδάσκοντες (σημειώσεις, άρθρα) παρέχεται – μέσω των αντίστοιχων συνδέσμων των τριών εξαμήνων σπουδών του Π.Μ.Σ. – στους ενεργούς φοιτητές του προγράμματος με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Το υλικό αυτό διαχωρίζεται για κάθε εξάμηνο στους προσφερόμενους κύκλους μαθημάτων και ενημερώνεται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια του εκάστοτε εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν πρόσβαση στις παρουσιάσεις των εισηγήσεων μέσω της χρήσης του ειδικού τους κωδικού. Ωστόσο, τονίζεται ότι απαγορεύεται η ανατύπωση, αναπαραγωγή (π.χ. ανάρτηση στο internet ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και γενικά οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση ή διάδοση μέρους ή συνόλου των παρουσιάσεων αυτών, χωρίς την προηγούμενη άδεια των νόμιμων κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων των παρουσιάσεων.

[:en]The educational material used during the courses (presentations, archives) together with support materials recommended by educators (notes, articles) is available in the P.S.P website, via the respective links of the three semesters to the active students of the program by the use of their personal codes.

These materials are distributed in accordance with each semester to the respective course cycles and are regularly updated throughout the duration of each semester.