Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της ενδοκρινολογίας και της γυναικολογίας-μαιευτικής με έμφαση στη γυναικεία αναπαραγωγή και ευρύτερα στη γυναικεία φυσιολογία.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Μαθησιακά αποτελέσματα, προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.:

  • Κατάρτιση μέσα από την πρακτική και τη θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα ενδοκρινολογίας και γυναικολογίας-μαιευτικής που αφορούν στη γυναικεία αναπαραγωγή και ευρύτερα στη γυναικεία φυσιολογία.
  • Εξοικείωση με τις αρχές, θεωρίες, μεθοδολογίες και πρακτικές των προσεγγισμένων από το Π.Μ.Σ. γνωστικών πεδίων, κριτική κατανόηση, αντίληψη και σύνδεσή τους με άλλους γνωστικούς τομείς.
  • Απόκτηση επαρκούς γνώσης και εμπειρίας σε μεθόδους έρευνας.
  • Εφαρμογή των νέων γνώσεων με τρόπο κριτικό και δημιουργικό σε προσωπική έρευνα/μελέτη.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης, κριτικής ανάγνωσης και χρήσης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης και ανάλυσης-ερμηνείας επιστημονικών ερευνών/μελετών.
  • Ανάπτυξη της ικανότητας τεκμηρίωσης της προσωπικής θέσης με εξειδικευμένες πληροφορίες και επιχειρήματα, σε εξειδικευμένο ή μη κοινό, με τρόπο σαφή, επαρκή και ακριβή.
Οδηγός Σπουδών
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών
Έντυπο υποβολής παραπόνων
Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας
Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών