Οδηγίες για τις διπλωματικές εργασίες

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών επιλέγει θέμα Διπλωματικής Εργασίας καθώς και τα τρία μέλη που θα απαρτίζουν την Τριμελή Εξεταστική του Επιτροπή (Τ.Ε.Ε.). Μετά την έγκριση του θέματος της εργασίας και των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και εν συνεχεία της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., γίνεται ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail της γραμματείας του Π.Μ.Σ. ειδικής φόρμας (βλ. στο τέλος της σελίδας), όπου συμπληρώνεται ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας και τα μέλη της Τ.Ε.Ε.. Μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου οι φοιτητές υποχρεούνται εντός ενός έως τριών εξαμήνων να υποβάλουν προς εξέταση τη διπλωματική τους εργασία.

Διευκρινίσεις ως προς τις ιδιότητες των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:
Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων στο Δ.Π.Μ.Σ. και μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής ή αφυπηρετήσας. Ως μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής μπορούν να οριστούν οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.


Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος. Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι:

  1. ερευνητική εργασία ανακοινώσιμη σε αμφιθέατρο
  2. βιβλιογραφική ανασκόπηση (essential resources for writing and publishing health research: https://www.equator-network.org/) δεκτή, πριν τη λήψη του πτυχίου, σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η PubMed, η Scopus, η Web of Science και η Google scholar.
  3. ερευνητική εργασία υποβληθείσα προς δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό. Η δημοσίευση θα προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.

Σημειώνεται ότι:

Α. σε περίπτωση επιχορήγησης της διπλωματικής εργασίας από το Π.Μ.Σ., αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στη δημοσιευμένη εργασία.

Β. αν πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση, η τελική εργασία που παραδίδεται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του άρθρου.

Γ. η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή αγγλική. Στην περίπτωση διπλωματικής εργασίας που έχει γραφτεί στα αγγλικά και έχει δημοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθεί, το παραδοτέο στο Π.Μ.Σ. κείμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι στα ελληνικά για να αποφευχθούν πιθανές κατηγορίες λογοκλοπής (plagiarism) με την ανάρτηση της εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πέργαμος». Το θέμα της λογοκλοπής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και στις περιπτώσεις εργασιών που συγγράφονται στα ελληνικά και επιδιώκουν δημοσίευση.

Δομή διπλωματικής εργασίας:
1. Εξώφυλλο (υπόδειγμα προτείνεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
2. Ευχαριστίες (αναφορά και στα τρία μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής)
3. Περιεχόμενα
4. Περίληψη στα ελληνικά και αγγλικά (μετάφραση στα αγγλικά και του τίτλου της εργασίας)
5. Γενικό μέρος
6. Ειδικό μέρος
– Σκοπός μελέτης
– Μεθοδολογία
– Στατιστική ανάλυση
– Αποτελέσματα
– Συζήτηση
7. Βιβλιογραφία
8. Παραρτήματα (εφόσον υπάρχουν)

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Η ημερομηνία και ο τόπος υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται κατόπιν συνεννόησης με τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Στην υποστήριξη παρίστανται τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά μπορούν να παρευρίσκονται και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ.. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θέλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία πρέπει να παραδίδει το τελικό κείμενο στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία της υποστήριξης. Η υποστήριξη γίνεται σε μορφή power point και η διάρκειά της είναι 20 λεπτά: 15΄ παρουσίαση (20-25 διαφάνειες) και 5΄ ερωτήσεις. Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού φοιτητή συντάσσεται πρακτικό αξιολόγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (χορηγείται από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.). Έπεται ορκωμοσία σε καθορισμένη ημερομηνία από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και έκδοση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο “ΠΕΡΓΑΜΟΣ”, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ:

  1. Διαδικασία κατάθεσης-Οδηγίες
  2. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 1
  3. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 2
  4. Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη 3

 Φόρμα κατάθεσης θέματος διπλωματικής εργασίας
Υπόδειγμα εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας