Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο τομέας της Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τόσο από βιολογικής όσο και από ιατρικής ερευνητικής προσέγγισης. Στις Δυτικές κοινωνίες, η ανθρώπινη αναπαραγωγή και η λειτουργία των ενδοκρινικών αδένων δέχονται τις επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου (π.χ. μόλυνση του περιβάλλοντος, κακή διατροφή, ακτινοβολίες) και της ανάπτυξης του αστικού τρόπου ζωής (stress). Παράλληλα, η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία οδήγησε σε αύξηση του μέσου όρου της ηλικίας τεκνοποίησης. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των παραγόντων οδηγεί συστηματικά σε μείωση της γεννητικότητας.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισαν να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», θεωρώντας ότι αυτό συμβάλλει στην επιλογή και δημιουργία λειτουργών υγείας με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο στο αντικείμενο της Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας.
Είμαστε βέβαιοι  ότι μεταξύ των φοιτητών αυτού του προγράμματος θα βρίσκονται πολλοί εκ των μελλοντικών ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών αυτού του τομέα.

Σκοπός Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι να προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα της γυναικείας αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας. Το επιστημονικό αντικείμενο της γυναικείας αναπαραγωγής έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πολλές διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής (μαιευτική/γυναικολογία, ενδοκρινολογία, νεογνολογία, μαιευτική ιατρική -obstetric medicine-, παθολογική ανατομία, κ.λπ.) καθώς και συναφείς επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία, μαιευτική, κ.λπ.). Στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο δεν υπάρχει, εξ όσων γνωρίζουμε, άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που να συγκεράζει όλο το επιστημονικό περιεχόμενο της γυναικείας αναπαραγωγής απευθυνόμενο σε όλες αυτές τις διαφορετικές ειδικότητες και επιστήμες. Με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. προετοιμάζει επιστήμονες για ακαδημαϊκό έργο δίνοντας τους τις βάσεις για την επιτέλεση αυτόνομου ερευνητικού έργου, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και επιστημών προς όφελος του γνωστικού ερευνητικού αντικειμένου που υπηρετεί.

Σε ποιούς απευθύνεται
Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» απευθύνεται σε:
α) πτυχιούχους Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχους αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β) πτυχιούχους λοιπών συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
γ) πτυχιούχους του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή άλλων συναφών ΑΕΙ και Τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών
Το Π.Μ.Σ. «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» είναι διετές. Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα σπουδών με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου, και εκπόνηση διπλωματικής ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.

Τί προσφέρει

  • Δυνατότητα παρακολούθησης με μορφή webinar.
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (MSc in “Research in Female Reproduction”).
  • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
  • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών.
  • Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Γυναικείας Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας από τον ιστοχώρο μας: ανάρτηση σεμιναρίων, ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως (κάθε Νοέμβριο και Μάιο), συναφών συνεδρίων κ.ά.).

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

  • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου ισχύει τόσο για όσους παρακολουθούν το μεταπτυχιακό εντός της αιθούσης (διαμένοντες στην Αθήνα) όσο και για όσους το παρακολουθούν εκ του μακρόθεν (διαμένοντες εκτός Αθηνών). Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
  • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των κατοικούντων εκτός Αθηνών, στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ..
  • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
  • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιλογή θέματος μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών και εκπόνησή του εντός ενός έως τριών εξαμήνων μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει καταρχάς δεκτή πριν τη λήψη του πτυχίου σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.
  • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.

Κόστος σπουδών

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1.800 Ευρώ ανά έτος σπουδών (900 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Σύνολο: 3.600 Ευρώ για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα στη γυναικεία αναπαραγωγή» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.