Συχνότητα διαταραχών θυρεοειδικής λειτουργίας κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης και μαιευτική έκβαση

ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΤΟΜ. 25, ΤΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 116-119, 2013

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σ. Νεοφύτου, Λ. Αραβαντινός, Π. Βάκας, Χ. Γρηγοριάδης, Ει. Λαμπρινουδάκη

Β′ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειον Νοσοκομείο.

Περίληψη: Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες τουανθρώπινου σώματος. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, λόγω της επίδρασης των ορμονών του, τόσο στις αναπτυξιακές διεργασίες, όσο και στο μεταβολισμό. Οι διαταραχές του θυρεοειδούς αδένα απαντώνται συχνά. Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος του κατά τη διάρκεια της κύησης καθώς επηρεάζει τόσο τη μητέρα, όσο και το έμβρυο-νεογνό, λόγω των μεταβολών που υφίστανται τα επίπεδα των ορμονών που παράγει. Σκοπός των ορμονικών αυτών μεταβολών κατά την κύηση είναι η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του εμβρύου.

Λέξεις ευρετηριασμού: θυρεοειδής αδένας, κύηση, τοκετός

Abstract: The thyroid gland is one of the largest endocrine glands in the human body. It has a significant role, due to the effect of hormones, both in developmental processes and in the metabolism. The thyroid gland disorders are the most frequently encountered one. Particularly its role during pregnancy affects both the mother and the fetus-neonate, because of the changes in the hormonal levels that produces. The purpose of these alterations during pregnancy is to create an appropriate environment for the development of the fetus.

Key words: thyroid gland, pregnancy, delivery